POTRAFIMY SKUTECZNIE FUNKCJONOWAĆ W TRUDNYCH WARUNKACH!

ROZMOWA „MH” Z JERZYM BERNHARDEM PREZESEM ZARZĄDU STALPROFIL S.A.

„MH”: Panie Prezesie! Mamy za sobą kolejny, oceniany generalnie jako trudny rok dla hutnictwa i przemysłu. Czy zgadza się Pan z taką jego oceną, uwzględniając wyniki finansowe i produkcyjne własnej firmy?

J.Bernhard: To był rzeczywiście dość trudny rok dla hutnictwa. Upłynął pod znakiem spadków produkcji, zużycia i w konsekwencji cen wyrobów hutniczych, co oddziaływało negatywnie na wyniki finansowe producentów i dystrybutorów stali.

W okresie I-XII 2019 roku średnie ceny wyrobów hutniczych spadły, w tym: blachy gorącowalcowane o około 13 proc., profile gorącowalcowane o 9 proc., pręty żebrowane o 17 proc. Także zużycie stali za 9 miesięcy 2019 roku w Polsce było niższe o ponad 9% w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego. Dzięki temu, że nasza działalność ulokowana jest na różnych rynkach, to skutki słabej koniunktury w segmencie stalowym Grupa rekompensowała sobie bardzo dobrymi wynikami osiąganymi w rozpędzonym segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu.

W tych zmiennych warunkach rynkowych i Spółka i cała Grupa Kapitałowa uzyskały zadowalające wyniki sprzedażowe i finansowe, o których jako spółka giełdowa będziemy szczegółowo informować po publikacji raportu rocznego.

„MH”: Jakie były główne założenia działalności? Czy i w jakim stopniu udało się je zrealizować? Co nadal pozostaje do zrealizowania?

J.Bernhard: Działalność naszej firmy koncentruje się w dwóch segmentach – w segmencie sprzedaży stali i w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu. W obu tych obszarach działalności udało nam się zrealizować założone cele.

W segmencie sprzedaży stali udało nam się poszerzyć asortyment sprzedaży i zwiększyć wolumeny na trudnym rynku. Także w przetwórstwie stali pozycja Grupy rośnie, głównie w obszarze maszynowych konstrukcji stalowych. Utrzymaliśmy również silną pozycję w eksporcie, szczególnie w przypadku krajów Unii Europejskiej, które są naszym głównym rynkiem eksportowym.

W segmencie infrastruktury sieci przesyłowych, po udanej dla nas II pespektywie inwestycyjnej Gaz-System S.A., gdzie IZOSTAL S.A. wygrał przetargi na około 85 proc. ogółu dostaw rur do budowy strategicznych dla Polski gazociągów, mamy optymistyczne oczekiwania co do kolejnych zamówień.

W 2019 roku rozpoczęła się kolejna perspektywa inwestycyjna Gaz-System S.A., a IZOSTAL znalazł się wśród firm, które zawarły III Umowę Ramową na dostawy rur stalowych. Okres trwania umowy wyniesie 8 lat i obejmie dostawy 1 700 km rur. Przewidziany budżet inwestycyjny wynosi 3,44 mld zł brutto. Liczymy na to, że podobnie jak w poprzedniej perspektywie inwestycyjnej, duża część tej kwoty planowanych dostaw przypadnie w udziale naszej Grupie Kapitałowej.

Również zajmujący się budową gazociągów przesyłowych – Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu, wykazuje dodatnią rentowność i wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży. Firma ma wypełniony portfel zamówień i korzystne perspektywy rozwoju.

Cały wywiad przeczytasz w najnowszym wydaniu „MH” 3/2020