CHCEMY POSZERZAĆ WYNKI EKSPORTOWE

ROZMOWA „MH” Z JÓZEFEM SIWCEM PREZESEM ZARZĄDU ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH „ROPCZYCE” S.A.

„MH”: Panie Prezesie. Mamy za sobą kolejny rok, oceniany generalnie jako trudny dla hutnictwa i przemysłu. Czy zgadza się pan z taka oceną, uwzględniając wyniki finansowe i produkcyjne własnej firmy?

J.Siwiec: Rok 2019 z pewnością był dla nas wymagający. Mieliśmy do czynienia z osłabieniem koniunktury widocznym zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali, ale także w budownictwie i w przemyśle motoryzacyjnym. Trwająca wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami i brak skutecznej ochrony rynku europejskiego oraz polityka klimatyczna w Unii Europejskiej przełożyły się na rosnące koszty energii i emisji CO2, wpływając na pogorszenie sytuacji w przemyśle europejskim, zwłaszcza w hutnictwie. Nadwyżki produkcji stali z Europy Wschodniej i Azji zostały przetransferowane do UE, powodując ograniczenia produkcji (według World Steel Association produkcja stali surowej w UE uległa zmniejszeniu o 3%, zaś w Polsce aż o 10,8%) oraz spadek cen.

Wyłączenie stalowni w Częstochowie a później w Krakowie miało istotny wpływ na krajowy rynek materiałów ogniotrwałych. W tych warunkach prowadzona przez nas konsekwentna dywersyfikacja działalności, głównie w wymiarze geograficznym i branżowym pozwoliła nam ograniczyć negatywny wpływ segmentu hutniczego na wyniki produkcyjne i finansowe ubiegłego roku.

„MH”: Jakie były główne założenia działalności? Czy i w jakim stopniu udało się je zrealizować? Co nadal pozostaje do zrealizowania?

J.Siwiec: Główne założenia naszej działalności polegały na realizacji tzw. strategii 4D, dywersyfikację w wymiarze produktowym, geograficznym, branżowym i inżynieringowym. To między innymi dlatego miniony rok możemy ocenić pozytywnie. Słabszy popyt w kraju, widoczny przede wszystkim w segmencie hutnictwa żelaza i stali, udało nam się zniwelować rosnącym eksportem.

Nasz eksport jest mocno rozproszony geograficznie i branżowo, co pozwala zmniejszać uzależnienie od potencjalnych wahań koniunktury na poszczególnych obsługiwanych rynkach, wśród których prym wiodą Niemcy, USA, Ukraina, Rosja oraz kraje Europy południowej i Afryki. Z punktu widzenia segmentowego na podkreślenie zasługuje nasza działalność w obszarze cementowo-wapienniczym. W 2019 roku uzyskaliśmy dobrą dynamikę sprzedaży w tym segmencie, wyższą od zakładanej, co pozwoliło zrekompensować niedobory w branży hutnictwa żelaza i stali.

Naszym celem w 2020 roku jest dalsza poprawa efektywności gospodarowania kapitałem obrotowym i szukanie obniżki kosztów w procesie wytwarzania poprzez inwestycje w automatyzację procesów oraz własną energię. Z jednej strony nie spodziewamy się istotnej poprawy sytuacji na rynku krajowym w branży hutnictwa żelaza i stali, ze względu na brak mechanizmów ochronnych rynku Unii Europejskiej, z drugiej jednak upatrujemy naszych szans we wzroście eksportu, którego udział w strukturze sprzedaży w tym roku powinien wzrosnąć. 

„MH”: Jakie projekty rozwojowe i inwestycyjne realizowaliście w minionym 2019 roku, a jakie zaplanowaliście na rok bieżący i lata następne?

J.Siwiec: Przede wszystkim kontynuowaliśmy realizację drugiego etapu rozbudowy naszego Centrum Badawczo – Rozwojowego ceramiki ogniotrwałej. Planujemy ją zakończyć w 2020 roku. Dzięki posiadaniu i rozwijaniu tej specjalistycznej jednostki naukowo badawczej mogliśmy znacznie zdynamizować swój rozwój poprzez opracowanie i wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych dedykowanych do wszystkich obsługiwanych przez nas segmentów rynku. Uruchomiliśmy projekt inwestycyjny dotyczący budowy jednostki kogeneracyjnej, która w 80% zaspokoi nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Inwestycja ta pozwoli zminimalizować czynnik ryzyka związany z drożejącym prądem.

Chcemy również intensywnie rozwijać działalność powołanej przez nas w 2019 roku spółki Ropczyce Engineering. Jej misją jest realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych u naszych klientów z wykorzystaniem naszej zaawansowanej ceramiki ogniotrwałej oraz proekologicznych instalacji utylizacji odpadów przemysłowych. Budowa innowacyjnej grupy inżynieringowo – produkcyjnej obok wielowymiarowej dywersyfikacji działalności jest naszym głównym celem strategicznym na 2020 rok i na lata następne.

Cały wywiad przeczytasz w najnowszym wydaniu „MH” 3/2020