INWESTYCJE STWORZYŁY PODSTAWĘ OSIĄGNIĘĆ

Prezes Henryk Orczykowski.

ROZMOWA „MH” Z HENRYKIEM ORCZYKOWSKIM PREZESEM ZARZĄDU STALPROFIL SA

„MH”: Panie Prezesie! Rok 2021 ze względu na pandemię i jej konsekwencje trzeba uznać za niezwykły. Jak w tych uwarunkowaniach poradziła sobie firma kierowana przez Pana? Jakie osiągnęła wyniki produkcyjnofinansowe?

H.Orczykowski: W 2021 roku, pomimo trwającej pandemii COVID-19, sytuacja na rynku stali uległa znacznej poprawie. Rosła produkcja, zużycie jawne oraz ceny stali, co odbiło się pozytywnie na wynikach branży stalowej. Według danych World Steel Association w 2021 r. światowa produkcja stali wzrosła o 3,6 proc. r/r i wyniosła 1 911,9 mln ton. W Unii Europejskiej produkcja stali wzrosła o 15,4 proc. r/r i osiągnęła poziom 152,5 mln ton. Według danych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, produkcja stali w Polsce w okresie I-XI 2021 r. wzrosła o 8,1 proc. r/r, osiągając poziom 7,8 mln ton. Zużycie jawne stali w Polsce w tym okresie wyniosło 14,2 mln ton i wzrosło o 19,4 proc. r/r.

W tak sprzyjających warunkach rynkowych w 2021 roku Grupa Kapitałowa STALPROFIL S.A. uzyskała wyjątkowo korzystne wyniki finansowe. Ostateczne dane nie są jeszcze znane i z powodu statusu spółki publicznej i obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych nie możemy ich oczywiście jeszcze zdradzić. Jesteśmy jednakże bardzo zadowoleni z uzyskanych wyników, których dynamiczny wzrost jest przede wszystkim efektem dobrej koniunktury rynkowej na rynku wyrobów hutniczych, tj. wzrostu r/r popytu na stal, a przede wszystkim niespotykanego wzrostu cen wyrobów hutniczych, obserwowanego od grudnia 2020 r. Rosnące ceny (przy znacznej ilości towaru zakupionego przed lub w początkowym okresie wzrostu cen) pozwoliły Grupie zrealizować w segmencie stalowym wyższe r/r marże handlowe, a dzięki temu i wynik netto.

„MH”: Czy i w jakim stopniu udało się zrealizować przyjęte założenia działalności? Co nadal pozostaje do zrealizowania?

H.Orczykowski: Działalność naszej firmy koncentruje się w dwóch segmentach – w segmencie sprzedaży stali i w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych. W obu tych obszarach działalności zrealizowaliśmy założone cele. W segmencie sprzedaży stali udało nam się wykorzystać niespotykaną koniunkturę rynkową osiągając znakomite wyniki finansowe. Utrzymaliśmy również silną pozycję w eksporcie, szczególnie do krajów Unii Europejskiej, które są naszym głównym rynkiem eksportowym.

W segmencie infrastruktury sieci przesyłowych, po udanej dla nas II pespektywie inwestycyjnej Gaz-System S.A., gdzie IZOSTAL S.A. wygrał przetargi na około 85 proc. ogółu dostaw, nie zwalniamy tempa co do realizacji kolejnych zamówień. W 2019 roku rozpoczęła się kolejna perspektywa inwestycyjna Gaz-System S.A., a IZOSTAL znalazł się wśród firm, które zawarły III Umowę Ramową na dostawy rur stalowych. Okres trwania umowy wyniesie 8 lat i obejmie dostawy 1 700 km rur. Przewidziany budżet inwestycyjny wynosi 3,44 mld zł brutto. Tak jak w poprzedniej perspektywie inwestycyjnej, duża część tej kwoty przypada w udziale naszej Grupie Kapitałowej.

Również oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu z sukcesem zakończył w poprzednim roku dwa duże kontrakty na budowę gazociągów przesyłowych o średnicy 1000 mm, strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oddział wykazuje dodatnią rentowność i zadowalającą dynamikę przychodów ze sprzedaży, a rynek na którym funkcjonuje ma korzystne perspektywy rozwoju.

„MH”: Jakie projekty rozwojowe i inwestycyjne realizowaliście mijającym roku, a jakie zaplanowaliście na rok 2022 i lata następne?

H.Orczykowski: W latach wcześniejszych poczyniliśmy wysokie, wielomilionowe nakłady inwestycyjne na naszych składach handlowych, które zwiększyły ich przepustowość, kompleksowość obsługi klientów oraz zapewniły wysoką jakość usług. Kolejnym krokiem rozwojowym była zakończona w 2020 r. budowa na składzie w Katowicach w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Inwestycja ta, będąca odpowiedzią na najnowsze trendy w dystrybucji stali, jakimi są automatyzacja i Przemysł 4.0, umożliwiła nam dalsze poszerzenie oferty handlowej oraz jeszcze bardziej wydajną obsługę klientów.

Na rynku konstrukcji stalowych działa nasza spółka zależna KOLB sp. z o.o., która jest obecnie w trakcie realizacji znaczącego programu inwestycyjnego dofinansowywanego środkami unijnymi. Po uruchomieniu nowoczesnego centrum obróbki skrawaniem, KOLB robotyzuje proces spawania i uruchamia linię do laserowego cięcia długich elementów. Zmienia przy tym swoją strukturę sprzedaży z konstrukcji budowlanych w kierunku produkcji innowacyjnych konstrukcji maszynowych. W szczególności specjalizuje się w produkcji elementów konstrukcji magazynów wysokiego składowania. Rozwój rynku powierzchni magazynowych w czasach pandemii ma pozytywny wpływ na wzrost zamówień na rynku wyposażenia nowoczesnych obiektów magazynowych, co pozytywnie wpływa na portfel zamówień. KOLB bardzo aktywnie poszukuje i z dużym sukcesem zdobywa kontrakty na rynkach eksportowych (np. Niemcy, Austria). Rynek ten cechuje się wyższymi wymaganiami w zakresie jakości niż rynek krajowy, jednocześnie jest gotowy za to zapłacić wyższą cenę. KOLB posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Kolonowskiem, który umożliwia wytwarzanie konstrukcji stalowych o bardzo wysokich parametrach jakościowych i z wysokim stopniem precyzyjności wykonania.

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM NUMERZE „MH” 4/2022