Aktualności

PONAD 815 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA ENERGOCHŁONNYCH.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznane zostały rekompensaty z tytułu wzrost cen prądu wynikających ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. W tym roku kwota rekompensat przekroczyła 815 mln złotych.

Spośród  70 przedsiębiorstw którym przysługują rekompensaty 36 proc. stanowią firmy z sektora produkcji żeliwa i stali, które w sumie otrzymały 288,6 mln złotych. Na drugim miejscu z kwotą 118,8 mln złotych uplasowała się branża produkcji nawozów.

Rekompensaty za wzrost cen prądu przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Takie rozwiązanie ma również na celu ograniczenie ryzyko przeniesienia produkcji do krajów, w których nie ma tak restrykcyjnej polityki klimatycznej.

Z wnioskami o rekompensaty za 2020 rok do prezesa URE wystąpiło 76 firm. W wyniku przeprowadzonej analizy i weryfikacji wniosków wsparcie przyznano 70 przedsiębiorstwom.