Aktualności

PO POSIEDZENIU RDS – KRYTYCZNE STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

12 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego na którym  dyskutowano o założeniach projektu budżetu państwa, propozycjach średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2022.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że trwający, równolegle do prac RDS, proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również przedłużające się prace nad projektami ustaw związanymi z Polskim Ładem utrudniają rozmowy partnerów społecznych. Projekty te powinny zostać przekazane partnerom społecznym do konsultacji wraz z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2022, ponieważ mają wpływ na ocenę zaprezentowanych w projekcie założeń prognoz ekonomicznych i podstawowych wielkości makroekonomicznych w tym ich wpływu na PKB i inflację.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum  Związków Zawodowych po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego przyjęły wspólne stanowisko, w którym skrytykowały działania rządu związane z pracami nad przyszłorocznym planem finansowym państwa. Ich zdaniem założenia z roku na rok są coraz bardziej lakoniczne i zawierają coraz mniej treści.

Związki zawodowe zwracają w stanowisku uwagę, że zawarta w Założeniach diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Polski oraz czynników determinujących wzrost gospodarczy nie jest kompleksowa. Nie uwzględnia bowiem skutków finansowych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Polskiego Ładu, w tym ich oddziaływania na PKB i inflację.

Z pewnością ocenę Założeń ułatwiłaby znajomość projektów ustaw związanych z Polskim Ładem. Projekty te powinny zostać przekazane partnerom społecznym do konsultacji wraz z Założeniami, ponieważ mają wpływ na ocenę zaprezentowanych w tym dokumencie prognoz ekonomicznych i podstawowych wielkości makroekonomicznych. Ograniczenia te utrudniły prowadzenie rozmów na temat Założeń w Radzie Dialogu Społecznego i uniemożliwiły wypracowanie kompromisu w przedmiocie wzrostu wynagrodzeń.

CAŁE STANOWISKO TRZECH CENTRAL ZWIĄZKOWYCH PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM NUMERZE „MH” 16/2021