AktualnościNASZA ROZMOWA

ZWIĘKSZAMY NASZ POTENCJAŁ I OFERTĘ DLA PRZEMYSŁU

ROZMOWA “MH” Z PROF. DR. HAB. INŻ. ADAMEM ZIELIŃSKIM DYREKTOREM ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLASKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO

„MH”: Panie Profesorze! W styczniu minął rok działalności Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, który połączył kompetencje i wiedzę trzech jednostek badawczo-wdrożeniowych. Jak przebiegał ten proces oraz jak minęły te ostatnie 12 miesięcy?

Prof. A.Zieliński: Proces połączenia trzech instytutów badawczo-wdrożeniowych w Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny okazał się skomplikowany i wymagał dużego zaangażowania wszystkich stron Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa. Niezbędne było zrozumienie i zaakceptowanie różnic organizacyjnych i kompetencyjnych między poszczególnymi instytutami oraz znalezienie wspólnego języka i celu działania.

Pomimo trudności, proces połączenia jest sukcesem, ponieważ udało się stworzyć silny, zintegrowany instytut, który posiada szerokie kompetencje i potencjał do prowadzenia innowacyjnych badań i wdrożeń technologii. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowaliśmy wiele interesujących projektów badawczych, nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami z sektora publicznego i prywatnego oraz zwiększyliśmy naszą aktywność na rynku.

„MH”: Jednym z celów połączenia było umiędzynarodowienie projektów i Instytutów, a także szersza oferta dla przemysłu. Jakie są efekty działalności Łukasiewicz – GIT? Czy założone cele zostały zrealizowane, a co jest jeszcze do zrobienia?

Prof. A.Zieliński: Łukasiewicz – GIT stopniowo zwiększa liczbę międzynarodowych partnerów i projektów, poprzez rozszerzenie oferty dla przemysłu oraz zwiększenie rozpoznawalności Instytutu w skali międzynarodowej. Jednakże wciąż istnieje wiele obszarów wymagających dalszego rozwoju i doskonalenia. Ważne jest rozwijanie współpracy z przemysłem oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Doskonalimy procesy oraz zmieniamy naszą strukturę wewnętrzną, aby zapewnić efektywność działania i realizację założonych celów.

„MH”: Dla jakich branż świadczycie usługi i jakie możecie zaproponować innowacyjne rozwiązania?

Prof. A.Zieliński: Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny świadczy usługi naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników wyrobów stalowych i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Prowadzi zaawansowane badania w obszarze inteligentnej mobilności, w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych. Kierunkiem szczególnie wspieranym są technologie wodorowe obejmujące badania nad wykorzystaniem wodoru w procesach metalurgicznych. Poszerza swoje możliwości badawcze na potrzeby energetyki poprzez wdrożenie badań nieniszczących NDT. Rozwija wiedzę w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomagania przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie łączenia metali i tworzyw termoplastycznych oraz cięcia termicznego i metod pokrewnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i konkurencyjności wyrobów spawanych w kraju i na rynkach zagranicznych. Oferta Instytutu obejmuje szeroki zakres szkoleń i certyfikacji w obszarze spawania, klejenia i innych metod łączenia. Opracowujemy nowe oraz rozwijamy i unowocześniamy istniejące metody projektowania, konstruowania i badania maszyn i napędów elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych. Nasze kompetencje są wykorzystywane przez kluczowe sektory gospodarki Polski, m.in. energetykę, transport i obronność. 

„MH”: W roku ubiegłym zostało uruchomione nowoczesne Laboratorium Metalurgii Wodorowej, w którym prowadzone są doświadczenia m.in. dla sektora hutniczego stojącego przed transformacją technologiczną. Jakie są w tym zakresie osiągnięcia?

Prof. A.Zieliński Laboratorium Metalurgii Wodorowej (LabMH2) obejmowało budowę unikatowej w skali europejskiej linii pilotażowej, która umożliwia prowadzenie badań nad produkcją stali z wykorzystaniem wodoru. Łukasiewicz – GIT posiada patent pt. ”Sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza” dotyczący unikatowej technologii redukcji rud żelaza. Uruchomienie tego rodzaju badań w Polsce umożliwiło finansowanie projektów z wielu źródeł, w tym z UE, w których technologie wodorowe w połączeniu z redukcją emisji CO₂ są tematami wiodącymi. Laboratorium metalurgii wodorowej stwarza szansę na nawiązanie kontaktów z partnerami przemysłowymi oraz z innymi jednostkami badawczymi krajowymi i europejskimi, prowadzącymi prace nad alternatywnymi źródłami wodoru, magazynowaniem wodoru oraz jego wykorzystaniem. Obecnie, dzięki posiadaniu LabMH2, w Instytucie realizowane są projekty unijne w szerokich konsorcjach międzynarodowych, dotyczące tematyki wytwarzania stali z wykorzystaniem wodoru stanowiącego główny składnik gazu redukującego. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ JUŻ WKRÓTCE W “MH” 9_10/2024