STRATA BORYSZEWA Z POWODU ODPISÓW

Mimo niesprzyjających okoliczności rynkowych, osiągnięte wyniki uznajemy za dobre. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,3 mld zł, zaś EBITDA w omawianym okresie osiągnęła wartość 414 mln zł. Na wynik netto negatywnie wpłynął przede wszystkim odpis wartości firmy, która powstała po rozliczeniu nabycia Grupy Kapitałowej Alchemia w kwocie 163 mln zł. Całkowita strata netto wyniosła minus 99 mln zł, niemniej jednak księgowy charakter operacji pozostał bez wpływu na działalność bieżącą spółki oraz jej płynność finansową – napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki Piotr Lisiecki.

Miniony rok był dla nas ważny z wielu powodów. W wyniku analizy opcji strategicznych zdecydowaliśmy się uprościć strukturę Grupy poprzez wycofanie akcji Impexmetalu SA z obrotu giełdowego oraz włączenie Grupy Alchemia do Grupy Kapitałowej Boryszew. Obecnie pracujemy nad uzusykaniem pełnej synergii wszystkich naszych zakładów w trosce o dalszy wzrost efektywności biznesowej (…) Pomimo inwestycji i nakładów finansowych przeznaczonych na konsolidację z Alchemia oraz Impexmetalem Grupa utrzymała stabilny poziom zadłużenia finansowego.

Grupa niemal cały ten okres odczuwała znaczący wpływ implementacji norm środowiskowych na przychody oraz wynik operacyjny w Segmencie Motoryzacja. Znacząco wzrosły koszty energii elektrycznej, co zdecydowanie osłabiło konkurencyjność polskiego przemysłu na świecie. Odczuliśmy również spowolnienie koniunktury w Europie Zachodniej – zaznacza prezes Lisiecki.