Aktualności,  NASZA ROZMOWA

KOLEJNY TRUDNY ROK

ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM WĘGLARZEM PRZEWODNICZACYM ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO.

„MH”: Panie Przewodniczący! Mamy za sobą kolejny, oceniany generalnie jako trudny rok dla hutnictwa i przemysłu. Czy zgadza się Pan z taką jego oceną?

A.Węglarz: Sytuacja przemysłu stalowego w Polsce w roku 2019 była trudna, o czym już mówili na łamach „Magazynu Hutniczego” moi znamienici poprzednicy. Zatem nie będę rozwijał tego tematu. Tak, to był trudny rok dla hutnictwa.

„MH”: Jakie były główne zadania działalności Związku w 2019 roku? Czy i w jakim stopniu udało się je zrealizować? Co nadal pozostaje do zrealizowania?

A.Węglarz: W roku 2019 Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego (ZPPH) kontynuował stałą współpracę z Hutniczą Izbą Przemysłowo Handlową (HIPH), naszymi partnerami społecznymi tj. z organizacjami związkowymi oraz Pracodawcami RP. Nasz związek był także aktywny w Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i w pracach Zespołu Branżowego ds. Hutnictwa. Efektem tej współpracy, od czasu przyjęcia, na nasz wspólny wniosek, Uchwały nr 8 Rady Dialogu Spolecznego z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego – było przyjęcie przez Sejm Ustawy o Rekompensatach kosztów pośrednich emisji CO2 zawartej w energii elektrycznej.

W Magazynie Hutniczym, z listopada 2019 roku Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przedstawiła merytoryczną informację o tym, co udało się zrealizować ze wspomnianej Uchwały nr 8 Strony Pracowników i Strony Pracodawców. Zainteresowanych odsyłam do tego interesującego materiału. 17 października 2019 roku Rada Dialogu Społecznego, na wspólny wniosek Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, organizacji związkowych, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pracodawców RP, przyjęła Uchwałę nr 84 Strony Pracowników i Strony Pracodawców w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej. Daje ona nam podstawę do kontynuowania, przez ekspertów HIPH, rozmów z rządem w wielu tematach nurtujących nasz przemysł. Liczymy na to, że po trudnych rozmowach poinformujemy o ich efektach. Nie będzie to łatwe i szybkie, ale z poprzednimi rozmowami również tak było. W dniu 22 października 2019 r. WRDS w Katowicach przyjęła stanowisko nr 28/2/2019 w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jako szansy dla długotrwałego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce.

Ponadto bardzo ważnym elementem w działalności ZPPH była kontynuacja aktywności w ramach wsparcia systemu szkolnictwa zawodowego. Od wielu lat rosnąca luka pokoleniowa jest dużym problemem dla całej branży hutniczej. Utrzymujący się wśród młodych ludzi stereotypowy obraz pracy w hutnictwie oraz szkolnictwa zawodowego to problemy, z którymi borykają się pracodawcy sektora stalowego w Polsce. Związek chcąc zaradzić temu zjawisku, 9 stycznia 2019 roku podpisał z Kuratorium Oświaty w Katowicach „List Intencyjny” o współpracy obu instytucji. Porozumienie z Kuratorium ma zapewnić ścisłą współpracę w ramach województwa śląskiego pomiędzy Kuratorium, pracodawcami zrzeszonymi w Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, szkołami oraz samorządami. Związek uczestniczył również w badaniu delfickim, które zostało zrealizowane przez IBE w ramach prac przygotowawczych nad prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Kolejnym obszarem naszej aktywności był Jubileusz 30-lecia Pracodawców RP i udział w międzynarodowej konferencji „Pracodawcy Europy Środkowej i Wschodniej. 30 lat doświadczeń i przyszłość”. Konferencja była platformą wymiany poglądów na temat trzydziestu lat transformacji systemowej, jaka miała miejsce w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ten jubileusz to był czas podsumowania trzech dekad pracy, ale też okazja, by wyznaczyć plan rozwoju na kolejne lata. W roku 2019 nasz Związek obchodził 25 rocznicę funkcjonowania „W służbie dla hutnictwa”. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych działań we współpracy z naszymi partnerami społecznymi, tj. organizacjami związkowymi oraz Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową. Na uroczyste spotkanie z tej okazji przybyło wielu znakomitych Gości, a obszerną relację z tej uroczystości zamieścił na swoich łamach „Magazyn Hutniczy”.

„MH”: Jak Pan ocenia zewnętrzne uwarunkowania prowadzenia działalności hutniczej w naszym kraju? Co zmieniło się i jaki ma to wpływ na efektywność? Co w zaistniałej sytuacji można uznać za osiągnięcie, a co za porażkę? Jakie wnioski dla dalszej działalności wypływają z tych doświadczeń?

A.Węglarz: Uwarunkowania zewnętrzne prowadzenia działalności hutniczej są bardzo utrudnione z uwagi na wysokie koszty energii, CO2 oraz zalew stali z krajów wschodnich. Dużym problemem dla branży hutniczej w 2020 roku będą m.in. koszty wody i gospodarki odpadami. Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego w roku 2020 będzie kontynuował współpracę z HIPH, aktywnie wspierał swoich członków w działaniach na rzecz poprawy konkurencyjności hutnictwa, działał aktywnie w ramach WRDS i RDS oraz współpracował z partnerami społecznymi, nie tylko o miejsca pracy, ale i o należną pozycję przemysłu stalowego. Dlatego też uważamy, że należy jednoczyć wysiłki wszystkich zainteresowanych stron w walce o przemysł stalowy. Zważywszy zaś na powagę sytuacji i realne zagrożenie zniknięcia hutnictwa z przemysłowej mapy Polski, podczas posiedzeń WRDS i RDS będziemy zabiegać o wsparcie ze strony rządu oraz samorządów.

Będzie również kontynuować działania na rzecz szkolnictwa zawodowego poprzez aktywną współpracę z Kuratorium w Katowicach, udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego opracował nowy Statut i regulaminy z wykorzystaniem doświadczeń w ścisłej współpracy z HIPH. Statut liczy sobie już 25 lat i był już najwyższy czas dokonać zmian. Nowy Statut przyspieszy funkcjonowanie i decyzyjność Związku. Zaś, doświadczenia HIPH, w powyższym zakresie, okazały się tutaj pomocne. Planujemy, że zostanie on wraz z regulaminem zatwierdzony na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym w 2020 roku.

„MH”: Czy podziela Pan pogląd, że rok 2020 przyniesie dalsze spowolnienie gospodarcze? Jakie symptomy mogą o tym świadczyć? Jak Pan ocenia perspektywy rozwojowe hutnictwa w Polsce i Europie w roku 2020?

A.Węglarz: Ciężko przewidzieć jaki będzie rynek stali w 2020 roku z uwagi na m.in. nowe zjawisko tj. koronawirus. Rozwój epidemii może mieć duży wpływ na całą gospodarkę światową, w tym polską. Elementem negatywnym może być niepewna koniunktura w sektorze motoryzacyjnym, drożejąca energia elektryczna i rosnące koszty emisji dwutlenku węgla. Generalnie wszyscy moi przedmówcy na łamach Magazynu Hutniczego wyrażali pogląd, że rok 2020 będzie kolejnym, po 2019 roku, rokiem ciężkim. Ja również przychylam się do tego stanowiska.

„MH”: Bardzo dziękujemy za rozmowę.