Aktualności

REKORDOWY KWARTAŁ STALPROFILU

W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa Stalprofil wypracowała zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 68,583 mln złotych, co oznacza wzrost o 154 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Są to najlepsze w historii spółki wyniki. W tym okresie przychody spółki osiągnęły poziom 603, 096 mln złotych i były wyższe o 43 proc. Natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł prawie 41,4 mln złotych.

Według spółki gwałtowny wzrost popytu wynikał z obaw klientów o znaczące zmniejszenie podaży wyrobów hutniczych na rynku europejskim z powodu: restrykcji na import wyrobów hutniczych z Rosji i Białorusi, zatrzymania produkcji wyrobów hutniczych na Ukrainie w wyniku wojny, zmniejszenia produkcji w hutach europejskich z powodu zatrzymania lub zmniejszenia dostaw surowców do produkcji hutniczej ze Wschodu, w tym rudy żelaza i węgla.

Grupa zwraca uwagę na „ryzyko odwrócenia się ww. sytuacji w II kwartale 2022 roku i brak możliwości utrzymania poziomu sprzedaży i rentowności” na tym samym poziomie, co może wynikać m.in. ze spadku poziomu inwestycji w związku z pogorszeniem się klimatu gospodarczego z powodu trwającej wojny lub z gwałtownego wzrostu cen materiałów i usług na rynku.