Aktualności

MINISTER ARTUR SOBOŃ U ZWIĄZKOWCÓW HUTY POKÓJ I HUTY ŁABĘDY

W dniu 23 września br. Artur Soboń sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego przyjechał, na zaproszenie przewodniczących związków zawodowych stalowej części Węglokoksu do Huty Pokój i Huty Łabędy.

Podczas spotkań  liderzy działających w hutniczych zakładach Grupy Węglokoks – Huty Pokój, Huty Łabędy i Walcowni Blach Batory przedstawili wiceministrowi aktualne problemy tych spółek i oczekiwaniami strony społecznej w kwestii dalszych działań na rzecz rozwoju ostatnich stalowych aktywów państwowych. Na zakończenie wręczyli Arturowi Soboniowi propozycję porozumienia ze stroną rządową, które chcieliby podpisać w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.  W propozycji porozumieniu zawarte są postulaty:

Związkowcy przekazują swoje postulaty ministrowi.
  • powołanie prezesa korporacyjnego w Grupie Węglokoks (został już zrealizowany – powołano wiceprezesa ds. Grupy Kapitałowej, byłego prezesa Huty Pokój Marka Akcińskiego) i pionu wsparcia z osobami kompetentnymi i znającymi realia branży hutniczej,
  •  ostateczne rozstrzygnięcie kwestii przejęcia przez Węglokoks spółki Huta Pokój Konstrukcje,
  • stworzenie na bazie spółek hutniczych projektów rozwojowych i inwestycyjnych z zapewnieniem dla nich finansowania oraz wpisania tych aktywów na listę przedsiębiorstw strategicznych dla Skarbu Państwa,
  •  powołanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych osoby odpowiedzialnej za zakłady hutnicze Grupy Kapitałowej Węglokoksu,
  • ustalenie harmonogramu niezbędnych inwestycji dla Huty Łabędy, Walcowni Blach Batory, Huty Pokój , Huty Pokój Profile, Huty Pokój Konstrukcje.

Po spełnieniu niniejszych postulatów strona społeczna zadeklarowała zawieszenie akcji protestacyjnej i aktywne włączenie się do działań na rzecz realizacji niniejszych punktów porozumienia, pod którym podpisali się: przewodniczący NSZZ „Solidarność” Huty Łabędy – Czesław Ryś, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy Artur Jacek Wilkoń, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej WZZ „Sierpień 80” w Hucie Pokój – Mariusz Latka, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność’ Huta Pokój – Joachim Kuchta.

Liderzy związkowi czekają na odpowiedź ze strony ministra do 4 października br. i podkreślają, że brak konkretnych działań doprowadzi do zaostrzenia protestu. Przyszłość ostatnich państwowych zakładów hutniczych powinna być priorytetem dla rządu w kontekście przechodzenia gospodarek unijnych na zeroemisyjność, a brak inwestycji może doprowadzić do upadku zakładów hutniczych – mówią jednym głosem.