Aktualności

BORYSZEW SPRZEDAJE FŁT POLSKA

27 lipca 2021 roku Boryszew zawarł z Zhejiang XCC Group Co. Ltd. z siedzibą w Chinach przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów FŁT Polska. Ustalona cena za udziały i znaki towarowe to 100 mln zł. Kwota ta będzie podlegała korektom, a przewidywany termin finalizacji transakcji to IV kwartał 2021 roku.

FŁT Polska zajmuje się zakupem i sprzedażą na rachunek własny łożysk i ich części produkowanych w Polsce z przeznaczeniem na eksport i rynek krajowy. Na podstawie podpisanej umowy Boryszew zobowiązał się do sprzedaży 1030 udziałów w FŁT Polska stanowiących na datę zawarcia umowy 100 proc. kapitału zakładowego FŁT Polska, wraz z posiadanymi przez FŁT Polska udziałami w spółkach zależnych.

– Jednocześnie spółka zależna od Emitenta, tj. SPV Impexmetal zobowiązała się do sprzedaży na rzecz XCC znaków towarowych związanych z działalnością FŁT- podał Boryszew.

Umowa, jak poinformował Boryszew, została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających w niej określonych, w tym m.in. warunku uzyskania zgód odpowiednich organów regulacyjnych XCC na dokonanie transakcji.

– Łączna cena za udziały i znaki towarowe została ustalona na kwotę 100 mln złotych i będzie podlegała korektom o wartości m. in.: wzajemnych rozliczeń pomiędzy Emitentem a FŁT oraz innych korekt wynikających z warunków transakcji – podał Boryszew.

Grupa FŁT w 2020 roku miała 276,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2019: 320,8 mln zł), a jej zysk EBITDA liczony jako zysk wynik przed potrąceniem kosztów finansowych (odsetek, podatków i amortyzacji) w 2020 rok wyniósł 17,7 mln zł (w 2019: 17,9 mln zł).