Aktualności,  NASZA ROZMOWA

POTRZEBUJEMY WSPARCIA RZĄDU!

ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM WĘGLARZEM PRZESEM ZAWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

„MH”: Rok 2020 przebiegał w niezwykłych uwarunkowaniach z powodu pandemii. Jak w tej złożonej sytuacji poradziła sobie branża i Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego, którym Pan kieruje?

Prezes Andrzej Węglarz.

A.Węglarz: Sytuacja przemysłu stalowego w Polsce w roku 2020 była bardzo trudna. Cała branża borykała się z wieloma problemami, a pandemia jeszcze je pogłębiła. Do głównych problemów działalności naszej branży należy zaliczyć m.in: nadmierny import produktów z krajów trzecich, utrzymujące się wysokie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce, które należą do najwyższych w Europie.

Utrudnienia funkcjonowania branży stalowej wynikają również z ogromnej ilości różnego rodzaju kosztów regulacyjnych, w tym opłat OZE, kogeneracyjnych, a od stycznia 2021 roku również opłaty mocowej, która drastycznie wpłynie na koszty ponoszone przez przemysły energochłonne.

Z dużym ubolewaniem przyjmuje również brak programów wsparcia inwestycji w zakresie dekarbonizacji sektora energochłonnego, a także brak uwzględnienia mechanizmów wsparcia dla hutnictwa w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W minionym roku niektórzy członkowie Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego byli zmuszeni do ograniczenia produkcji oraz redukowania inwestycji do minimum, w celu przetrwania na rynku i zachowania ciągłości produkcji. Szczególnie ważne były działania zapewniające bezpieczeństwo pracownikom.

„MH”: Jakie były główne założenia działalności Związku? Czy i w jakim stopniu udało się je zrealizować?  Jakie projekty realizowaliście w mijającym roku, a jakie zaplanowaliście na rok 2021?

A.Węglarz: W roku 2020 Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego kontynuował bliską współpracę z Hutniczą Izbą Przemysłowo Handlową, Kuratorium Oświaty w Katowicach, naszymi partnerami społecznymi , a także Pracodawcami RP.

Z uwagi na pandemię koronawirusa cała aktywność, w tym osobiste spotkania, konferencje, narady, została mocno ograniczona i w większości przypadków ograniczała się do wideokonferencji. Pomimo tych trudności oraz lockdownu, który miał miejsce na przełomie I i II kwartału Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego brał aktywny udział w opiniowaniu wielu projektów ustaw w tym m.in.:

  • ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR,
  • ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Ponadto opiniowaliśmy również różnego rodzaju projekty rządowe w tym m.in.:

  • na temat wstępnych założeń reformy podatku dochodowego od osób prawnych i wprowadzenia tzw. estońskiego CIT,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Aktywnie uczestniczyliśmy również w obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas których omawiana była trudna sytuacja przemysłu hutniczego i jego pracowników. Wśród wielu spotkań – wideokonferencji, jednym z ważnych posiedzeń WRDS była wideokonferencja dotycząca  wpływu opłaty mocowej na przemysł energochłonny.

Podczas tych posiedzeń podkreślono negatywny wpływ nowej opłaty i kreślono scenariusze dla hutnictwa w kraju, z uwzględnieniem skutków dla województwa śląskiego, a także wpływa na sytuację gospodarczą regionu i wzrost bezrobocia. Przyjęto stanowisko nr 30/2/2020, dotyczące realnego niebezpieczeństwa gwałtownego wzrostu bezrobocia oraz problemów gospodarczych szczególnie w województwie śląskim, w odniesieniu do kosztów opłaty mocowej dla przemysłu energochłonnego, w tym hutnictwa.

Na grudniowym posiedzeniu WRDS omówiono stopień zaawansowania projektów zawartych w Programie dla Śląska. Uczestnicy, w tym nasi członkowie, podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi realizacji tegoż programu. Oceniono, że najważniejsze projekty inwestycyjne nie są realizowane i nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, że kiedykolwiek zostaną one uruchomione. Podkreślano, że nie wystartował żaden z projektów dotyczących nowoczesnych technologii. Jedyne projekty dotyczyły infrastruktury. Na posiedzeniu strony reprezentujące pracowników oraz pracodawców postanowiły o przygotowaniu w tej kwestii stanowiska, postulującego m. in. wznowienie prac nad realizacją projektów inwestycyjnych.

Związek uczestniczył również w II etapie badania delfickiego, które zostało zrealizowane przez IBE w ramach prac przygotowawczych nad prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W „MH”5/2021