Aktualności

KGHM PRODUKUJE I POMAGA W WALCE Z COVID 19

KGHM Polska Miedź S.A. ogłosił wyniki za I kwartał 2020 roku. Jednocześnie zarząd miedzowej spółki poinformował akcjonariuszy, że ryzyko utraty ciągłości działalności związane z koronawirusem jest niskie. „Grupa obserwuje pewne odchylenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług, spowodowane ograniczeniami logistycznymi. Jednak stały kontakt z dostawcami umożliwia szybką reakcję na opóźnienia. Większość odbiorców nie odczuwa w chwili obecnej silnie negatywnego wpływu epidemii na swoją działalność, dzięki czemu należności jednostki dominującej z tytułu sprzedaży regulowane są terminowo” – informuje KGHM w najnowszym raporcie.

I kwartale 2020 r. KGHM odnotował 692 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 552 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast zysk netto ze sprzedaży wyniósł 495 mln zł wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 1 129 mln zł wobec 1 454 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 299 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 488 mln zł rok wcześniej.

W jednostce dominującej w I kwartale odnotowano zmniejszenie o 2,6 proc. wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednak zawartość miedzi w urobku zwiększyła się o 1,3 proc. Przychody w I kwartale 2020 r. wyniosły 4 225 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2,1 proc. Obniżenie przychodów wynika z niższych notowań miedzi przy korzystniejszym kursie walutowym USD/PLN i zwiększonym wolumenie sprzedaży srebra i złota” – czytamy w raporcie.

Segment KGHM International Ltd. w I kwartale 2020 r. osiągnął przychody w wysokości 159 mln USD, co oznacza ich zmniejszenie o 20 mln USD (-11 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak podaje spółka wynika to m.in. z „obniżenia notowań miedzi, jak również spadku przychodów z tytułu sprzedaży usług spółek działających pod marką DMC Mining Services”

Średni ważony jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi dla wszystkich operacji w segmencie KGHM International w I kwartale 2020 r. wyniósł 2,19 USD/funt, czyli uległ zwiększeniu o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do zwiększenia C1 przyczyniła się głównie kopalnia Robinson na skutek zwiększenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej (przede wszystkim wpływ wyceny zapasów w wyniku spadku notowań). Pozytywny wpływ na wartość C1 miało natomiast zwiększenie przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (+32 proc.), które pomniejszają ten koszt.

W kopalni Sierra Gorda przychody z umów z klientami w I kwartale 2020 r. wyniosły 164 mln USD (dla 100 proc. udziału), czyli 360 mln zł. odpowiednio do udziału własnościowego KGHM w wysokości 55 proc. Produkcja srebra w chilijskiej kopalni wyniosła w I kwartale 5,7 ton srebra, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 58,3 proc.
Produkcja miedzi w segmencie KGHM International wyniosła 14,1 tys. ton wobec 16,3 tys. ton przed rokiem, co stanowi spadek o 13,5 proc. rok do roku. Segment Sierra Gorda wypracował 19 tys. ton miedzi wobec 14,7 tys. ton rok wcześniej, co stanowi wzrost o 29,3 proc.

W I kwartale wydobycie srebra w KGHM Polska Miedź wyniosło 329,2 ton wobec 321 ton przed rokiem, co stanowi wzrost o 2,6 proc. Segment KGHM International pozyskał 0,5 tony srebra wobec 0,7 tony rok wcześniej (spadek 28,6 proc.). W I kwartale 2020 r. łącznie w Grupie KGHM produkcja miedzi wzrosła o 1 proc., a srebra o 3 proc. w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku.

W raporcie czytamy, że „kryzys związany z epidemią zauważalny jest w wielu obszarach. Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej istotnym skutkiem epidemii koronawirusa w okresie sprawozdawczym, był spadek cen miedzi. Na dzień 31 marca 2020 r. cena miedzi wyniosła 4 797 USD/t, co oznacza 22 proc. spadek w I kwartale 2020 r. Niższe notowania tego metalu spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży, który w segmencie KGHM Polska Miedź S.A. został częściowo zrównoważony korzystnym kursem walutowym USD/PLN w wyniku osłabienia się złotego. Kurs USD/PLN na dzień 31 marca 2020 r. wyniósł 4,1466. Na dzień 12 maja 2020 r. cena miedzi kształtowała się na poziomie 5 263,5 USD/t, a kurs USD/PLN 4,2095.
Wpływ epidemii COVID 19 na globalne rynki surowcowe znajduje bezpośrednie odniesienie do sytuacji finansowej zagranicznych aktywów produkcyjnych spółki. W odniesieniu do niektórych kopalń, spadek rynkowych cen metali i determinowany tym wpływ na strumień przychodów może wpływać na konieczność ich wsparcia płynnościowego ze strony KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia dodatkowych działań o charakterze optymalizacyjnym.

Z powodu koronawirusa również mocno ucierpiały indeksy giełdowe. Spadki cen akcji dotknęły także akcji KGHM Polska Miedź S.A. Kurs akcji spółki w I kwartale 2020 r. zniżkował o 37,4 proc. i na zamknięciu sesji w dniu 31 marca 2020 r. wyniósł 59,82 zł. W tym samym okresie indeksy WIG i WIG20 spadły odpowiednio o 28,0 proc. i 29,6 proc.. Na dzień 12 maja 2020 r. cena akcji spółki wyniosła 75,64 złotych za akcję. Spadek cen akcji jednostki dominującej spowodował spadek kapitalizacji giełdowej spółki, która na dzień 31 grudnia 2019 wynosiła 19 116 mln PLN, a na koniec I kwartału 2020 r. spadła do poziomu 11 964 mln PLN. Jest to wartość niższa od wartości aktywów netto spółki, które na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 20 088 mln zł. Na dzień 12 maja 2020 r. kapitalizacja giełdowa spółki wyniosła 15 128 mln PLN.

Biorąc pod uwagę dużą niepewność, istotną zmienność podstawowych parametrów ekonomicznych, w tym cen metali i kursów walut, jak również brak wiarygodnych źródeł informacji w zakresie oceny rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie i jej wpływu na sytuację gospodarczą, obecnie trudno jest oszacować skutki finansowe COVID-19 w przyszłości oraz ewentualną utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej z tego tytułu. Wpływ COVID 19 zostanie uwzględniony w ocenie przesłanek wskazujących na ewentualną utratę wartości aktywów w kolejnych okresach sprawozdawczych 2020 roku.

Pomimo pandemii COVID-19, KGHM Polska Miedź pracuje jak na razie bez zakłóceń, dzięki czemu utrzymuje produkcję miedzi płatnej. Ponadto polska spółka angażuje się w walkę z koronawirusem w Polsce poprzez m.in. organizowanie transportu środków ochrony z Chin.