Aktualności

ORZEŁ BIAŁY PODWOIŁ ZYSKI

Grupa Orzeł Biały mimo nieznacznego spadku przychodów po 9 miesiącach tego roku znacząco zwiększała zyski. Spółka podwoiła zysk netto się podwoił, a wzrost rentowności to wynik restrukturyzacji i powrotu normalnych wielkości sprzedaży w III kwartale.

Przychody ze sprzedaży Grupy Orzeł Biały w III kwartale 2020 r. wyniosły 131,086 mln zł i były niższe o 8,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Około 96,5 proc. z nich pochodziło z recyklingu i produkcji ołowiu rafinowanego przez spółkę Orzeł Biały. Pozostałe przychody przyniosła sprzedaż produktów polipropylenu pochodzącego z przerobu obudów akumulatorów (1,7 proc. przychodów), konstrukcji metalowych i usług remontowych prowadzonych przez spółkę zależną Pumech.
Zysk na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 13,551 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy rok do roku. Wynik EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) wyniósł 16,171 mln zł i był wyższy o 76,3 proc. Zysk netto zwiększył się i 123 proc. i wyniósł 10,825 mln zł.

Narastająco za trzy kwartały przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 368,357 mln zł i były niższe rok do roku o 17,9 proc. Według komunikatu spółki na spadek poziomu przychodów „wpływ miał głównie spadek wolumen sprzedaży ołowiu w II kwartale w związku z ograniczeniem zamówień przez odbiorców spowodowanym pandemią COVID-19. W III kwartale wolumen sprzedaży powrócił do normalnych poziomów (spadek zaledwie o 2 proc. w relacji III kwartał br. do III kwartału ub.r.)” natomiast odnotowano siedmioprocentowy spadek wyrażonej w złotówkach ceny ołowiu na giełdzie LME.
Narastająco wynik na działalności operacyjnej wyniósł 27,193 mln zł i był wyższy o 87 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik EBITDA wyniósł 35,084 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 58,8 proc. Zysk netto wyniósł 22,688 mln zł, co oznacza wzrost o 112 proc.