Aktualności

ZNACZNIE SŁABSZE PÓŁROCZE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów przez Grupę Kapitałową Stalprofil w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 822,6 mln zł. W tym samym okresie minionego roku było to 1,18 mld zł. Natomiast zysk z działalności operacyjnej w okresie od początku stycznia do końca czerwca bieżącego roku wyniósł 25,5 mln zł, wobec 88,6 mln złotych rok wcześniej. Natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy za sześć miesięcy 2023 roku wyniósł 12,5 mln zł. W analogicznym okresie 2022 r. było to 71,9 mln zł, co spadek na poziomie 83 proc.

Jak czytamy w komunikacie spółka działała w  „warunkach spadku popytu na stal (w okresie I-V 2023 r. o 20,7% r/r). Grupa zrealizowała w I półroczu 2023 r. o 9,5% niższy r/r wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych. Przychody ze sprzedaży w segmencie stalowym wyniosły w I półroczu 2023 r. ponad 444 mln zł i były niższe r/r o 29%. Jest to efektem diametralnie różnych warunków rynkowych panujących na rynku stali w rozpatrywanych okresach. I półrocze 2022 r. było dla rynku stali wyjątkowe, tak pod względem gwałtownego wzrostu popytu, jak i rekordowych cen wyrobów hutniczych, które po wybuchu wojny w Ukrainie osiągały swoje maksima. Natomiast I półrocze 2023 r. to okres spadku popytu na stal i kontynuacja trendu spadkowego cen, zapoczątkowanego już w II kwartale 2022 r.

Niski poziom inwestycji publicznych i prywatnych i związany z tym słabszy popyt na wyroby hutnicze znajdują odzwierciedlenie w krajowych statystykach produkcji i zużycia stali. Dostępne dane Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej za pierwsze pięć miesięcy 2023 r. pokazują spadek produkcji stali surowej w Polsce o 18,4% r/r oraz spadek krajowego zużycia jawnego wyrobów hutniczych o 20,7% r/r.

W I półroczu 2023 r. spadały ceny wszystkich wyrobów hutniczych, w tym ceny wyrobów długich, które stanowią główną grupę asortymentową w ofercie handlowej STALPROFIL S.A. Według Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, średnia cena profilu HEB200 w czerwcu 2023 r. była o 35% niższa niż rok wcześniej oraz o 12% niższa niż w marcu 2023 r. Spadające ceny stali sprowadziły marże uzyskiwane przez dystrybutorów stali do niewielkich wartości. Dodatkowo, negatywny wpływ na wyniki I półrocza 2023 r. miały ponoszone przez dystrybutorów stali, wyższe niż w roku ubiegłym, koszty działalności (w tym koszty pracy, koszty energii i transportu).

Działalność Grupy Stalprofil skupia się na dwóch segmentach – stalowym oraz infrastruktury. Oba odnotowały znaczący spadek sprzedaży. Jak czytamy w sprawozdaniu finansowym, wynika to z niższego wolumenu oraz spadku rentowności sprzedaży wyrobów hutniczych, co jest efektem skrajnie różnych warunków rynkowych panujących na rynku stali, ale także z niskiego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych.

Na rynku krajowym obserwuje się też przejściowe opóźnienie realizacji inwestycji, na co wpływ ma między innymi wstrzymanie środków unijnych z KPO oraz znaczący spadku podaży nowych inwestycji na budowę gazociągów – czytamy.