Aktualności

600 MILIONÓW DYWIDENDY

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź SA zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2021 w kwocie 600  mln złotych. Tak więć na jedną akcję dywidenda wyniesie 3 złotych, pozostałem ponad 4,5 mld złotych z rekordowego zysku  zostanie przekazane na kapitał zapasowy spółki.

Podjęta we wtorek 21 czerwca uchwała w sprawie podziału zysku KGHM Polska Miedź za 2021 r. jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu miedziowej spółki. W uchwale o podziale zysku za rok 2021 ustalono, że dniem wypłaty dywidendy będzie 14 lipca 2022 r

Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślił podczas obrad Walnego, że „przyszłość jest w miedzi. Nasze wyniki produkcyjne rosły i rosną stale – ostatnie trzy lata wyniki produkcyjne aktywów krajowych to jest 30-procentowy wzrost produkcji, co ma istotne przełożenie na wyniki finansowe. Przychody wzrosły do prawie 30 mld zł, skorygowana EBITDA wzrosła o 56 proc. do kwoty ponad 10 mld zł, skonsolidowany wynik netto był trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej”.

Podczas dwudniowego zebrania zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021. Udzielono też absolutorium członkom zarządu oraz radzie nadzorczej miedzowej spółki.

Wybrano również Radę Nadzorczą KGHM w nowej XI kadencji, która zgodnie z uchwałą będzie liczyła dziewięć osób. W skład nie weszli: członkowie wybrani przez pracowników: Józef Czyczerski, Przemysław Darowski, Bogusław Szarek. Skarb państwa, największego akcjonariusza reprezentować będą: Piotr Dytko, Robert Kaleta, Katarzyna Krupa, Agnieszka Winnik-Kalemba i Wojciech Zarzycki. Do rady powołano także Andrzeja Kisielewicza, kandydata OFE PZU „Złota Jesień.