Aktualności,  NASZA ROZMOWA

CZAS SZCZEGÓLNYCH UWARUNKOWAŃ

ROZMOWA „MH” Z PROFESOREM ZBIGNIEWEM ŚMIESZKIEM PREZESEM STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW METALI NIEŻELAZNYCH

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek.

„MH”: Panie Profesorze! Rok 2021 ze względu na pandemię i jej konsekwencje trzeba uznać za niezwykły. Jak w tych trudnych uwarunkowaniach poradziło sobie Stowarzyszenie? Czy i w jakim stopniu udało się zrealizować przyjęte założenia działalności? Co nadal pozostaje do zrealizowania?

Prof. Zb.Śmieszek: Nasza działalność w roku ubiegłym ze względu na pandemię była znacznie ograniczona. Udało się nam zorganizować dwie konferencje naukowo-techniczne. Niestety kolejne musiały zostać ze względu na sytuację epidemiczną odwołane, ale mamy nadzieję, że uda się je zorganizować w roku bieżącym.

W dniach 22-24 września 2021 roku w Arłamowie odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 45 lecia Zakładów Magnezytowych „Ropczyce”.  Podczas niej zaprezentowano imponujący dorobek firmy o uznanej w kraju i za granicą marce. ZM „Ropczyce” są wzorowym przykładem rozwoju i współpracy z całym przemysłem szczególnie z przemysłem metali nieżelaznych, hutnictwa żelaza i stali, cementowym i wapienniczym, przemysłem szklarskim i innymi branżami. Oznacza to potrzebę produkowania różnorodnych wyrobów o zróżnicowanych własnościach, co ropczyckie magnezyty realizują z powodzeniem. Przyjęta strategia dywersyfikacji geograficznej  i ekspansja eksportowa oznacza konkurencję z uznanymi europejskimi i światowymi producentami materiałów ogniotrwałych osiągając w niej dobre rezultaty. Jest to również zasługą stabilnego kierownictwa na czele z prezesem Józefem Siwcem.

Z okazji jubileuszu 50-lecia KGHM Huty Miedzi „Głogów” pod koniec października odbyła się z udziałem kierownictwa huty na czele z dyrektorem naczelnym Przemysławem Wiśniewskim 203 konferencja Stowarzyszenia, podczas której poruszono wiele ważkich tematów dotyczących problemów rozwoju metalurgii miedzi. W jej ramach zostały przedstawione  prezentacje specjalistów Huty Miedzi „Głogów”, Mettop, Outotec, Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

Jubileusz 50-lecia HM Głogów miał szczególny wymiar dotyczył bowiem wydarzenia na miarę historii przemysłu metali nieżelaznych w naszym kraju i na świecie. Huta Miedzi  Głogów należy do największych hut miedzi w świecie i cieszy się zasłużoną renomą z uwagi na:

  • wysoką produkcję miedzi ponad 400.000 t/rok i srebra na poziomie 1300 t/rok, przy czym wiadomo jak wysokie pułapy obecnie osiągają ceny miedzi i srebra,
  • technologię procesu zawiesinowego z bezpośrednim otrzymywaniem miedzi blister stosowaną jedynie w 3 hutach w skali światowej
  • najwyższą jakość produkowanej miedzi i srebra,
  • spełnianie światowych standardów w zakresie ochrony środowiska.

W planach mieliśmy także zorganizowanie Jubileuszu 125-lecia Walcowni Metali „Dziedzice” w powiązaniu z Jubileuszem 70-lecia urodzin byłego prezesa tejże firmy Jana Woźniaka. Niestety ze względu na sytuację pandemiczną uzgodniliśmy z prezesem walcowni Mariuszem Mańdokiem przeniesienie tego jubileuszu na rok bieżący. Konferencja zgodnie z założeniami ma się odbyć w dniach 12-14 maja br. w powiązaniu z Jubileuszem 50-lecia „Magazynu Hutniczego”, a także ze Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Zjazd ten będzie miał na celu wybór nowych władz Stowarzyszenia, poprzedzony wyborem nowych przewodniczących i zarządów poszczególnych kół naszej organizacji. Naturalnym kandydatem na nowego prezesa Stowarzyszenia jest dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych dr inż.  Barbara Juszczyk.

Warto poinformować, że w bieżącym roku przewidujemy zorganizowanie IX Forum Metali Nieżelaznych w dniach 27-29 kwietnia w Krakowie z szeroką tematyką obejmującą:

  • Stan i kierunki rozwoju przemysłu metali nieżelaznych w naszym kraju przedstawione przez przedstawicieli ugrupowań i firm.
  • Europejski przemysł metali nieżelaznych
  • Kierunki badań i innowacji w ramach Programu Horyzont – Europa i innych programów.

Będzie to duża Międzynarodowa Konferencja z udziałem wybitnych specjalistów i organizacji zagranicznych, w tym: prezesa Eurometaux Guya Thirana, prof. Markus Reuter z SMS Group uznanego za jednego z najwybitniejszych metalurgów na świecie, a także Bernda Schäfera – prezesa European Institute of Technology – Raw Materials i wielu innych specjalistów z kraju i zagranicy. Już dziś serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Ponadto we wrześniu planujemy wraz z Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych zorganizowanie konferencji z okazji 70 lecia Instytutu. Podczas niej w Hotelu Gołębiewski w Wiśle przedstawione zostaną kierunki i wyniki działalności, tej wielce zasłużonej dla branży placówki naukowo-badawczo-rozwojowej, wszystkich obszarach funkcjonowania.

„MH”: Jak przemysł metali nieżelaznych przygotowany jest do sprostania wyzwaniom związanym z przechodzeniem na nowe, zeroemisyjne technologie?

Prof.Zb. Śmieszek: Przemysł metali nieżelaznych w Polsce jest przemysłem nowoczesnym, który od wielu lat realizuje szereg przedsięwzięć w zakresie nowoczesnych technologii z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju, circular economy, ochrony środowiska. Przykładem są m.in. przedsięwzięcia ostatniego okresu, w tym budowa nowej elektrolizy cynku w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” przy założeniu znacznego udziału wsadu z recyklingu, szczególnie z przerobu pyłów stalowniczych w procesie Wälza. Należy z wielkim uznaniem podkreślić rangę tej decyzji dla przyszłości firmy w sytuacji zamknięcia kopalni Pomorzany, co powoduje, że huta staje się światowym przykładem circular economy. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W „MH” 6/2022