Aktualności,  NASZA ROZMOWA

ZADOWALAJĄCE I OPTYMISTYCZNE WYNIKI

ROZMOWA „MH” Z TOMASZEM SZYNDLEREM PREZESEM ZARZĄDU BATERPOL S.A.

Prezes Tomasz Szyndler.

„MH”: Panie Prezesie! Trwają podsumowania I półrocza 2021, który dla wielu firm przemysłowych był okresem prosperity. Jak w tych warunkach funkcjonuje spółka Baterpol?

T.Szyndler: Pomimo przewidywanego ryzyka wynikającego z pandemii COVID-19, budżet na 2021 rok został założony z myślą o ambitnych celach. Podsumowując I półrocze tego roku, mogę powiedzieć, że pomimo przeciwności losu, zrealizowaliśmy prawie wszystkie nasze cele i założenia.

Korzystnym czynnikiem wpływającym na wyniki I półrocza Baterpol S.A. były niewątpliwie wysokie notowania ołowiu na London Metal Exchange. Ponadto, popyt na ołów rafinowany i stopy ołowiu utrzymywał się na wysokim poziomie, nie tylko w odniesieniu do roku ubiegłego, ale również w porównaniu do lat poprzednich. Wśród czynników niekorzystnie wpływających na wyniki finansowe, należy wymienić radykalny wzrost cen materiałów pomocniczych, energii, usług czy szeroko pojętych kosztów pracy.

Wracając zatem do pytania – nie uznałbym tego okresu za „okres prosperity” Baterpolu, ale na pewno osiągnięte wyniki są zadowalające i optymistyczne.

„MH”: Stałym problemem dla firm zajmujących się recyklingiem akumulatorów był niedobór surowca do przetwarzania. Jak obecnie kształtuje się sytuacja w tym zakresie?

T.Szyndler: Problem z dostępnością naszego podstawowego surowca, tj. złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych, był i będzie występował. Mam tu na myśli ograniczoną ilość tego surowca w Polsce w odniesieniu do możliwości przetwórczych zarówno naszej spółki, jak i konkurencji.

„MH”: Działalność Baterpolu należy do dziedzin newralgicznych społecznie, podlega surowym ocenom
z uwagi na wpływ na środowisko. Wymagania, normy środowiskowe, które musi spełniać, stale rosną. Jakie w związku z tym wynikają problemy, które musicie rozwiązywać?

T.Szyndler: Działalność Baterpolu prowadzona jest w dwóch lokalizacjach: Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach zlokalizowany na terenie przemysłowym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i Zakład Ołowiu (siedziba spółki) zlokalizowany na terenach poprzemysłowych po HMN Szopienice, dla których takiego planu nie ma.

Spółka posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący zarządzanie jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Przeprowadzane analizy i audyty potwierdzają, że prowadzimy działalność zgodnie z prawem, ale dopiero wykonanie zestawienia wszelkich uregulowań dotyczących spółki uświadamia nam ogrom zagadnień. Jest to kilkadziesiąt ustaw, nie licząc aktów wykonawczych.

Dla obu wymienionych wyżej lokalizacji Spółka posiada odrębne Pozwolenie Zintegrowane, które wymagało dostosowania obu zakładów do BAT (najlepszych dostępnych technik) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych oraz zakładów przetwarzania odpadów. W konkluzjach BAT zawarto szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia procesów i ich nadzorowania. Bardzo duży nacisk położono na hermetyzację procesów i na ograniczenie emisji rozproszonych oraz uszczegółowienie emisji substancji i energii do środowiska.

Cały wywiad przeczytasz w „Magazynie Hutniczym” 21/22 2021